A Qatar Airways és a Funzine nyereményjátékának hivatalos játékszabálya

FUNZINE Média Kft.

MOST AKÁR THAIFÖLDET IS KIPIPÁLHATOD A BAKANCSLISTÁDON!

Nyerj 2 db repülőjegyet a Qatar Airways és a Funzine közös játékán!

nyereményjáték hivatalos játékszabálya

 

 1. A játék szervezője

Az „Most akár Thaiföldet is kipipálhatod a bakancslistádon! Nyerj 2 db repülőjegyet a Qatar Airways és a Funzine közös játékán!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Qatar Airways (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: 01-17-000668, a továbbiakban: „Szervező”). A nyereményjáték lebonyolítója a Funzine Média Kft. (székhely: 1053 Budapest, Kálvin tér 2. III./4. cégjegyzékszám: 01-09-869331, a továbbiakban: „Lebonyolító”).

 1. A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 1. A játék időtartama

A Játék 2018. 02. 27. napján 11:00 órakor kezdődik és 2018. 03. 18. napjáig 24:00-ig tart.

 1. A játék definíciója és menete

A játék időtartama alatt a www.funzine.hu weboldalon feltett 3 kérdésre kell helyesen válaszolniuk a Játékosoknak. A kérdésekre a helyes választ a Qatar Airways oldalán (www.qatarairways.com) találhatják meg. Azon Játékosok, akik helyes válasszal regisztrálnak, azok részt vehetnek a játékban.

A Játékosok közül a Szervező kihirdet 1 nyertest és egy pótnyertest.

 1. A nyeremények meghatározása és felosztása
 • A helyesen válaszoló Játékosok közül a Lebonyolító a random.org segítségével sorsolja ki a nyertest.
 • A nyertes nyereménye nem más, mint 2 db retúr turista repülőjegy a Qatar Airways felajánlásával. A repülőjegyek a Qatar Airways 5 thaiföldi desztinációira szólnak, tehát a nyertes választhat, hogy Bangkok, Phuket, Krabi, Chiang Mai, Pattaya lesz-e majd az úti célja. A nyeremény a reptéri illetéket nem tartalmazza, azt nyertes fizeti, melynek összege a desztinációtól függően változhat. A nyertes kihirdetése 2018. március 19., hétfő 11 óra. A nyertesnek a szabadjegy úti céljáról 2018. március 26., hétfő 16 óráig kell rendelkeznie és lefoglalnia az utazás időpontját a Qatar Airways magyarországi irodájában (1054 Budapest, Szabadság tér 7). Az utazásból kizárt időszak: hosszú hétvégék, illetve húsvéti és pünkösdi időszak. Az utazásnak a jegykiállítástól számított 3 hónapon belül kell megtörténnie (visszaúttal együtt), azaz legkésőbb 2018. június 26-ig.
 • A Játékosok tudomásul veszik, hogy a kvízjátékba történő jelentkezés időpontján a Lebonyolító feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.

Kiértesítés

A nyerteseket a regisztráció során megadott elérhetőségeken (e-mail címen vagy telefonszámon) értesíti a Lebonyolító 2018. 03. 19. napján. A nyertes 8 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után Szervező köteles pótnyertest hirdetni.

 1. Vegyes rendelkezések
 1. A Szervező és a Lebonyolító, a FUNZINE Média tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 2. A Szervező és a Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
 3. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 4. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

 

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Az e-mailes jelentkezés során rögzítésre kerül a Játékos neve, e-mail címe, telefonszáma.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Lebonyolító a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a szavazat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
 2. a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a funzine.hu weboldalon
 3. a Játék során megszerzett személyes adatot a Lebonyolító kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja;
 4. a Játék során megszerzett e-mail címükre a Lebonyolító, illetve a nyereményt biztosító szponzor (Qatar Airways) hírlevelet küldjön;
 5. amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Lebonyolító az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
 6. a játék során esetlegesen felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a Qatar Airways (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: 01-17-000668) vállalja.
 7. Lebonyolító – amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át – a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik.

A hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelés a hírlevelekről történő leiratkozásig tart. A hírlevelekről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken lehet.

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az info@funzine.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Adatnyilvántartási számaNAIH-140229, NAIH-140493